Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum: 24.06.2014

Názov: Sklad zemiakov

 

Odkazy:

Link do Vestníka na výzvu na predkladanie ponúk:
https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/249344

 

Link do EVO: (zákazka pod číslom: 23.02 Sklad zemiakov)

 

https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_tenders2!OpenView; zákazka pod číslom: 23.02 Sklad zemiakov  

 
INFO §41 Ostatne.pdf

Zmluva o dielo:
zmluva_o_dielo.pdf


Dátum: 02.05.2014

Názov: Obnova lesa po kalamitnom suchu


ZoDielo_Obnova_lesa_po_kalamitnom_suchu.PDF


Dátum: 02.05.2014

Názov: Rekonštrukcia lesných ciest


ZoDielo_Rekonstrukcia__lesnych_ciest.pdf

Dátum: 24.04.2014

Názov: Obnova lesa po kalamitnom suchu

Osoba povinná v zmysle § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, iný verejný obstarávateľ, oznamuje, že po uplynutí najskôr troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku v hodnote 17 324,17 EUR bez DPH poskytovateľovi služieb v lesníctve a poľovníctve: „Ing.Eva Damboráková - Pekáreň u Damborákov“.


Dátum: 26.03.2014

Názov: Rekonštrukcia lesných ciest - NOVÁ SÚŤAŽ

Odkazy:
Link do Vestníka na výzvu na predkladanie ponúk:
Link do EVO: (zákazka pod číslom: 23.01 Rekonštrukcia lesných ciest)

Dátum: 16.01.2014

Názov: Rekonštrukcia lesných ciest - SÚŤAŽ ZRUŠENÁ

Prílohy:
Výzva na predkladanie ponúk
Súťažné podklady
Prílohy súťažných podkladov
Projektová dokumentácia
Formulár cenovej ponuky - výkaz výmer

Dátum: 14.05.2013

Názov: Nízkokapacitné ubytovacie zariadenie

Prílohy:
Zmluva o dielo


AKTUALITY

24.06.2014
Obstarávanie

Sklad zemiakov
02.05.2014
Obstarávanie

Obnova lesa po kalamitnom suchu
02.05.2014
Obstarávanie

Rekonštrukcia lesných ciest
24.04.2014
Obstarávanie

Obnova lesa po kalamitnom suchu
26.03.2014
Obstarávanie

Rekonštrukcia lesných ciest - NOVÁ SÚŤAŽ
16.01.2014
Obstarávanie

Rekonštrukcia lesných ciest - SÚŤAŽ ZRUŠENÁ
14.05.2013
Obstarávanie

Nízkokapacitné ubytovacie zariadenie
© 2013 Pagro s.r.o.     |     www.pagro.sk     |     pagro@pagro.sk     |